Категория: Устойчиво Земеделие

Устойчиво Земеделие – Растителна Защита

Растителната защита без съмнение е най-същественият фактор, индуциращ неустойчивост в интензивното земеделие. В естествените екосистеми организмите-консументи имат определяща роля за устойчивото им функциониране, участвайки в преноса на енергията и материята. Те се явяват свързващо звено между продуцентите и организмите-минерализатори, като обезпечават движението или пренасочването на потока от енергия, материя и информация. Основната цел на земеделието е получаването на максимална продуктивност и изземването й от човека, който е поел управленските функции при поддържане баланса на енергията и материята и при преработката … още

публикувано в Устойчиво Земеделие
тагове: ,
Коментирай

Устойчиво Земеделие – Системи на Торене

Устойчивият кръговрат и поддържането на положителен баланс на хранителните вещества е предпоставка за дългосрочно запазване на почвеното плодородие, като най-значимият ресурс на човечеството, който може да гарантира стабилното съществуване и постъпателното развитие на земеделието в дългосрочен аспект. Като правило агроекосистемите, за разлика от естествените екосистеми, имат отрицателен баланс на основните хранителни вещества, което се дължи на следните причини: – изнасяне на значителна част от хранителните вещества чрез добива; – отсъствие на реутилизация (многократно използване) поради едногодишния характер на преобладаващата част … още

публикувано в Устойчиво Земеделие
тагове: ,
Коментирай

Устойчиво Земеделие – Системи за Обработка на Почвата

Чрез почвените обработки органичното вещество се пренася от растенията-продуценти към организмите-минерализатори и се включва наново в биогенния кръговрат. От агрономични позиции с почвените обработки се създава подходящо легло за семената и се подпомага развитието на младите растения. Чрез тях се интензифицира обмяната на енергията и материята, което създава възможности за подобряване храненето на земеделските култури. От друга страна, при отсъствие на вегетиращи растения това може да се превърне в сериозна причина за големи загуби на ресурси. Поради посочените обстоятелства се … още

публикувано в Устойчиво Земеделие
тагове: ,
Коментирай

Устойчиво Земеделие – Сеитбооборот

Правилното и екологично балансирано сеитбообръщение се разглежда като крайъгълен камък на устойчивото земеделие. На него се възлагат големи надежди при решаването на много задачи, които в интензивното земеделие се преодоляват чрез други агротехнически практики, свързани с внасяне на големи количества антропогенна енергия. Грешките и пропуските при съставянето на сеитбообръщенията са най-същественият източник на неустойчивост в интензивното земеделие. Намаленият брой на отглежданите земеделски видове и големите им посевни площи са причина около 35-45% от засяваните посеви да бъдат повторки. Елементарният сеитбооборот … още

публикувано в Устойчиво Земеделие
тагове: , ,
Коментирай

Устойчиво Земеделие – Агроклиматично Макро и Микрорайониране на Земеделските Култури

Агроклиматичното райониране има за цел да регистрира агроклиматичните ресурси на дадена територия и да направи сравнителна оценка за степента им на пригодност за земеделско производство. То позволява да се определи типа на селскостопанското производство, да се прогнозират възможностите за отглеждане на определени видове и сортове земеделски култури, да се посочат особеностите на основните агротехнически мероприятия в зависимост от съчетанието на отделните фактори на средата и да се установи евентуалния добив. Агроклиматичното райониране се основава на следните показатели: – данните от … още

публикувано в Устойчиво Земеделие
тагове: , ,
Коментирай